ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν

....περισσότερα!
praktikaImageΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


...περισσότερα!
fekΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

...δείτε το ΦΕΚ!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Μια ανθρώπινη πράξη
Ξενώνας Αργώ
Ξενώνας Ίριδα
grafeio2

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 284 επισκέπτες συνδεδεμένους

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 
AΓΡΙΝΙΟ:31-03-2010
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5874
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η ΥΓΕΙOΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α).  του Ν. 1397/83.
  β).  του Ν. 2071/92 άρθρο 70.
  γ).  του Ν. 2194/94.
  δ).  του Ν. 2519/97.
 2. Την ΔΥ13α/39832/97 ( ΦΕΚ 1088/97 τ.β΄) απόφαση ιεράρχησης κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.
 3. Την ΔΥ1γ/οικ.41255/92 (ΦΕΚ 97/25-2-93 τ.Β) Υπουργική απόφαση , όπως  τροπο-ποιήθηκε με την ΔΥ1γ/οικ.25338/10-5-93  (ΦΕΚ 376/93 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε   με την ΔΥ13α/29804/15-9-97 (ΦΕΚ 859/26-9-97 τ. Β΄) .
 4. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου.
 5. Την με  αρίθμ. ΔΥ (3-4)α/Γ.Π. οικ. 72358/19-07-2002 (ΦΕΚ 995/τ. Β΄/01-08-2002)  απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων.
 6. Τον Ν.2737/99 .
 7. Τον Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37 τα Α΄/2-3-2001 ) .
 8. Τον Ν. 2955/2001 .
 9. Τον Ν. 2716/99 .
 10. Τον Ν. 3106/03 .
 11. Τον Ν. 3204/2003 .
 12. Τον Ν. 3172/2003.
 13. Τον Ν. 3329/2005.
 14. Τον Ν. 3580/2007.
 15. Τον Ν. 3754/09

16)Την αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.55177/27-4-09 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας κ΄ Κοιν. Αλληλεγγύης

17) Την αριθμ. 103/05-03-2010  απόφαση του  Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας   περί έγκρισης  επαναπροκήρυξης  θέσης κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.

18)Την αριθμ. 8/30-03-2010 (θέμα 2ο ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Αγρινίου.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού  Πνευμονολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β΄, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του  Γ. Ν. Αγρινίου .

Α΄. Για την  κατάληψη της  ανωτέρω θέσης που  επαναπροκηρύσσεται,  γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι Ιατροί που υπηρετούν στον  κλάδο  γιατρών Ε.Σ.Υ. ή  εκτός του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχουν :

α) Ελληνική Ιθαγένεια ή προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΟΚ .

β) Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος .

γ) Τίτλο ειδικότητας αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας .

δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος της ηλικίας για τους Επιμελητές Β΄, σύμφωνα  με τις διατάξεις του  άρθρου 34 παρ.6 του  Ν. 2519/97 και άρθρου  26 του Ν. 1397/83 (εξαιρούνται δε όσοι υπηρετούν στον  κλάδο  γιατρών Ε. Σ. Υ. ).

ε) Ελάχιστο χρόνο άσκησης της αιτούμενης Ιατρικής Ειδικότητας για τη θέση Επιμ. Β΄ κατοχή τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας.

στ) Οι υπηρετούντες ιατροί στο Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ΙΑ του Ν. 3754/09, δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 1397/83 η αποδοχή της παραίτησης γίνεται με   απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.

Ιατρός που υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. μπορεί να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης, συμπληρώνοντας στην Αίτηση-Δήλωση τα εξής:

«Έχω παραιτηθεί με την αριθμ. πρωτ……..Αίτηση παραίτησης από τη θέση του Νοσοκομείου………προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα Προκήρυξη. Η παραίτησή μου έγινε αποδεκτή με την αριθμ….. Απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ…….) ή για την παραίτησή μου δεν έχει εκδοθεί Απόφαση  παραίτησης και υποχρεούμαι με την έκδοση του ΦΕΚ της αποδοχής της παραίτησης να ενημερώσω σχετικά την Υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων ιατρών».

 

Β΄ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση-Δήλωση σε ειδικό  έντυπο, που χορηγεί η υπηρεσία και συμπληρώνει ο υποψήφιος με ακρίβεια για  όλα τα  ζητούμενα  στοιχεία . Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου.
 3. Αντίγραφο Απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
 4. Αντίγραφο Απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 5. Βεβαίωση του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
  α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος.
  β) Η ασκούμενη ειδικότητα και  ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
 6. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 7. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα γράφονται περιληπτικά τα προσόντα :
  α) Η ιατρική προϋπηρεσία (σε Νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα ) .
  β) Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα .
  γ) Η εκπαιδευτική δραστηριότητα ( ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου ) .
 8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλα-γεί νόμιμα να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ 67/68 ή νόμιμης απαλλαγής, που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα, τα οποία πρέπει να είναι κυρωμένα από την προξενική αρχή της Ελλάδος και επίσημα μεταφρασμένα.
 10. Οι  Επιστημονικές  εργασίες  αναφέρονται στο  βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά.
  Ανάτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και Επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο Εισηγητής στο  συμβούλιο  κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη Επιστημονική  εργασία  αναφέρει σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού , στην οποία να αναφέρονται:
  α)  Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν  συμπληρωθεί δύο ( 2 ) χρόνια από την  παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας και
  β)  Ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ πριν από τη  συμπλήρωση  ενός  (1) χρόνου από το  διορισμό  του ή σε  αντίθετη  περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο(2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις με όλα  τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες ), μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης ήτοι από 14-04-2010 μέχρι και την 03-05-2010.

Αιτήσεις –Δηλώσεις μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.


ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου –Τέρμα Κόκκαλη Τ.Κ. 30100.
 2. Αιτήσεις-Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και  Ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά  αποστέλλονται  στο Νοσοκομείο με συστημένο δέμα μέσα σε καθορισμένη προθεσμία.
 3. Από  το   Νοσοκομείο μας οι  ενδιαφερόμενοι θα  μπορούν να  παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλ: (26410-27066) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ