ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ
για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν

....περισσότερα!
praktikaImageΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


...περισσότερα!
fekΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

...δείτε το ΦΕΚ!
Εθελοντική Αιμοδοσία
Μια ανθρώπινη πράξη
Ξενώνας Αργώ
Ξενώνας Ίριδα
grafeio2

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 138 επισκέπτες συνδεδεμένους

Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

Εκτύπωση PDF

Από 01.03.2012 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  βάσει του άρθρου 9 του Ν.3868/10 (Α΄ 129/03.08.2010), λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ).

 

Σκοπός και Στόχοι

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας έχουν σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους μέσα από διαδικασίες που εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ο καλά ενημερωμένος ασθενής είναι σε θέση να επικοινωνήσει καλύτερα με γιατρούς, νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη περίθαλψή του.
Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.
Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλουν στη διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση τον Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζόμενων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Το Γραφείο υπάγεται απ’ ευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή και η λειτουργία του αποτελεί προέκταση εκείνης των οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου, στοχεύοντας να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των μονάδων του Νοσοκομείου.

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά και την ηθική διάσταση της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, αρμόδιες για την απρόσκοπτη και κατάλληλη παροχή υπηρεσιών είναι οι οργανικές μονάδες του Νοσοκομείου προς τις οποίες απευθύνεται ο Πολίτης και υπεύθυνοι για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος άπτεται των αρμοδιοτήτων τους, είναι οι εργαζόμενοι με τους οποίους συναλλάσσεται άμεσα ο Πολίτης σε κάθε σημείο επαφής του με τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
Για τις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος των οργανικών μονάδων (Υπηρεσίες και Τομείς, Τμήματα, Γραφεία) δηλώνει αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθεί -και αφού πρώτα έχει εξαντληθεί κάθε εναλλακτική δυνατότητα μέσω και της θεσμοθετημένης ιεραρχίας εντός της Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/07)-, οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη, προκειμένου αφ’ ενός να αναζητηθεί δόκιμη λύση για την αντιμετώπιση του εξατομικευμένου προβλήματος και αφ’ ετέρου να καταγραφεί η δυσλειτουργία που παρουσιάσθηκε στη διαδικασία και να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, με στόχο την αποφυγή επανάληψης του συμβάντος και γενικότερα του προβλήματος.
Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη συνεργάζεται με τα Τμήματα των Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ), Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και Κίνησης Ασθενών, τη Διοίκηση και τις λοιπές υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως :
• Ν.2071/92 (Α΄ 123/14.07.1992), Άρθρα 47 & 94-100,
• Ν.2716/99 (Α΄ 96/17.05.1999), Άρθρα 1& 2,
• Ν.2519/97 (Α΄ 165/21.08.1997), Άρθρο 1,
• Ν.2619/98 (Α΄ 132/19.06.1998), Άρθρο 1,
• Ν.3418/05 (Α΄ 287/28.11.2005),
• Π.Δ.216/01 (Α΄ 167/25.07.2001).
Αρμοδιότητες Γραφείου

Στο Γραφείο υπάγονται βάσει της Υ.Α. Υ4α/οικ. 106298 (Β΄ 1496/6.09.2010), οι εξής αρμοδιότητες:
1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
2. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
3. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων και των συμβάντων.
4. Η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.
8. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Συνοπτικά, το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη μεριμνά για την τήρηση της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών, σύμφωνα και με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΣΥ όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ
(Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του αρρώστου )
«Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εκπαιδευτεί σε θέματα υγείας, ώστε να είναι σε θέση να κάνει τις επιλογές που σχετίζονται με την προσωπική του υγεία.»

Η αξιοπρέπεια του ασθενούς, ο σεβασμός των ηθικών, φιλοσοφικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών του πεποιθήσεων και η διαφύλαξη της προσωπικής του ζωής πρέπει να είναι σεβαστές σε όλη τη διάρκεια της περίθαλψης του, από το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου.
Ο ασθενής έχει δικαίωμα «χρήσης» της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και των νοσοκομειακών υπηρεσιών που απαιτεί η πάθηση του και δικαίωμα ανακούφισης από τα ενοχλήματα του σύμφωνα με τα  επιτεύγματα της επιστήμης.
Ο ασθενής έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την πάθηση του και για κάθε διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία και να αρνηθεί διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες αντίθετες με τη θέληση του. Σε περίπτωση που είναι ανίκανος να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, αυτό ασκείται από ενημερωμένο νόμιμο εκπρόσωπο του.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς πρέπει να είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του και η εφαρμοζόμενη θεραπεία σύμφωνη με τις γενικά αποδεκτές ιατρικές αρχές.
Ο ασθενής έχει δικαίωμα   ελεύθερης επιλογής και αλλαγής ιατρού και νοσηλευτικού ιδρύματος και έχει το δικαίωμα να προσφύγει και στη γνώμη άλλου γιατρού σε κάθε στάδιο της θεραπείας του.
Ο ασθενής που καταθέτει γραπτή υπόδειξη ή καταγγελία έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί έγγραφα, για το αποτέλεσμα της ενέργειάς του.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ να σεβαστείτε τους κανόνες και τα ωράρια λειτουργίας του Νοσοκομείου και να υποδείξετε το ίδιο στους συνοδούς και επισκέπτες σας.
Είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών και η διαβίωση και ανάπαυση των άλλων ασθενών.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία και για υποδείξεις ή παράπονα, που θα βοηθήσουν σε βελτιώσεις, σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Επικοινωνίας με τον πολίτη εγγράφως, προφορικώς και τηλεφωνικώς αλλά ΠΑΝΤΑ επώνυμα (αριθμός τηλεφώνου 26413-61213) e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Το Νοσοκομείο παρέχει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια του ΕΣΥ.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ή άλλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ από οποιονδήποτε είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ και τιμωρείται αυστηρά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΓΑΠΗΤΕ/Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ/ΙΣΑ
Η Υγειονομική Περιφέρεια ,και  η Διοίκηση σας εύχονται ταχεία ανάρρωση. Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι μας είμαστε στη διάθεση σας και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η διαμονή σας κατά το χρόνο της νοσηλείας σας να είναι η καλύτερη δυνατή και να επιστρέψετε το συντομότερο δυνατό υγιής στο σπίτι και την οικογένεια σας.
Ως πολίτες, έχουμε τα δικαιώματα μας, που προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας μας. Τα δικαιώματα αυτά, δεν αδρανούν και δεν χάνονται με την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο. Αντίθετα, η πολιτεία φρόντισε οι νοσοκομειακοί ασθενείς να έχουν πρόσθετα δικαιώματα.
Το Σύνταγμα μας, στο άρθρο 21 παρ. 2 ρητά ορίζει ότι "το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων".

Για την προστασία των δικαιωμάτων των νοσοκομειακών ασθενών, με το Νόμο 2519/1977, στο Υπουργείο Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργούν:

 • Αυτοτελής Υπηρεσία προστασίας δικαιωμάτων ασθενών, υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών και η εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς.
 • Επιτροπή Ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών, στην οποία προεδρεύει μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συγκροτείται από αντιπροσώπους κοινωνικών φορέων και συνδικαλιστικών φορέων του Τομέα Υγείας, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
 • Σε κάθε Νοσοκομείο λειτουργεί, και Τριμελής Επιτροπή Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Πολίτη.

Στο άρθρο 47 του Ν. 2071/1992 αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς.
Ειδικότερα ο ασθενής:

 • Έχει δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 • Έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ' αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του.
 • Έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σ' αυτόν.
 • Δικαιούται να αμφισβητήσει στο δικαστήριο την ακούσια νοσηλεία του και να συνομιλεί κατ' ιδίαν με δικηγόρο.
 • Δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την κατάσταση του.
 • Έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν λόγω της εφαρμογής σ1 αυτόν ασυνήθιστων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκατάθεση του ιδίου.
 • Έχει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. 0 απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και των περιεχομένων των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και των ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 • Έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 • Έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και συστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Τα δικαιώματα των ασθενών προβλέπονται και ρυθμίζονται από πολλές διεθνείς συμβάσεις που κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων και έγιναν νόμοι της χώρας μας, όπως ο νόμος 2619/1998 που κύρωσε τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής και ο νόμος 3418/2005.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν:
0 κάθε ασθενής μπορεί και πρέπει να απευθύνεται στα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις και ιδιαίτερα στο Διοικητή του Νοσοκομείου αν νομίζει ότι θίγονται τα δικαιώματα του ή προσβάλλεται η προσωπικότητα του ή η συμπεριφορά του προσωπικού του Νοσοκομείου δεν είναι η πρέπουσα.

 • 0 ασθενής ΔΕΝ υποχρεούται να καταβάλει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ κατά το χρονικό διάστημα νοσηλείας του στο ιατρικό, νοσηλευτικό ή διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, πέραν εκείνου του ποσού το οποίο προβλέπεται από το νόμο και υποχρεούται να καταβάλει στο λογιστήριο του νοσοκομείου και να πάρει σχετική απόδειξη.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο οποιοσδήποτε ήθελε να σας ζητήσει το οποιοδήποτε ποσό, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε AMΕΣΩΣ τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και να είστε βέβαιος ότι θα επιληφθούμε του θέματος.
« ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ. ΑΝ ΚΑΙ Ο ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ».