Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Στο Νοσοκομείο μας έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/2016(ΦΕΚ21/Α/21.02.2016) Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας», το οποίο   υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου.

Βασική αρχή λειτουργίας του ΓΠΛΥΥ είναι η προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

Το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του Γραφείου ορίζονται από την υπ. αριθμ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10.2.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 662/Β/2.3.2017), βάσει της οποίας  το Γραφείο σε συνεργασία με τις λοιπές  υπηρεσίες όπως ορίζονται από τις οργανικές διατάξεις του Νοσοκομείου μεριμνά για:

  • Την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας
  • Την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης των Νοσοκομείων
  • Την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του
  • Τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων καθώς και τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
  • Τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή
  • Την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας
  • Την ενημέρωση του προσωπικού του Νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
  • Τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

 

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο μας σε περίπτωση που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν κάποια δυσλειτουργία κατά την παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό του Νοσοκομείου μας και ότι δεν διασφαλίζονται επαρκώς τα δικαιώματα τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση της θεσμοθετημένης ιεραρχίας εντός της Υπηρεσίας.

Οι καταγγελίες, τα παράπονα και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται τόσο με τη φυσική παρουσία τους στο γραφείο, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 7.00-15.00 τις εργάσιμες ημέρες
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Λουκοπούλου Ευγενία
Τηλ.: 26413-61213,215
E-mail: grafeiopolith.gna@gmail.com