Τεχνική Υπηρεσία

General Information
Our doctors
Working Schedule

Η τεχνική Υπηρεσία έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας και της συντήρησης του Νοσοκομείου

Προϊσταμένος  Τμήματος
Κάππα Χριστίνα
τηλέφωνο: 2641361554