ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV: 33696100-6» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV: 33696100-6» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια για τον «ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV: 33696100-6 πού έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 20DIAB000013132 για δέκα πέντε (15) ημέρες.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση