Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για «Υπηρεσίες Καθαριότητας», CPV: 90910000-9