ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

ΑΡΧΕΙΟ XML ΕΔΩ

 

 

 

Κοινοποίηση