ΑΝΑΡTΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΔ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2300 /03-03-2021 ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ Μ.Χ. LATEX