ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ GE LOGIQ S6»