ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 6/2021 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ