ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ SCOOP