ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. 16853 /2018 για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. 16853 /2018 για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου και Νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κατεβάστε το σχετικό τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Κοινοποίηση