Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV : 33140000-3» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για δύο (2) έτη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 184843), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής.

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV : 33140000-3» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για δύο (2) έτη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 184843), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση