Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV : 33141200-2 » για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για δύο (2) έτη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 187673), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV : 33141200-2 » για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για δύο (2) έτη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 187673), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση