Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 192540), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 192540), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση