Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (CPV: 79211100-7) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 182574), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (CPV: 79211100-7) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 182574), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση