Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV :33140000-3)» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 103751), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV :33140000-3)» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 103751), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση