ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΎΛΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ «ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΌ ΠΡΆΞΗΣ (ΟΠΣ) ΕΣΠΑ 5033668», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΎΛΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ «ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΌ ΠΡΆΞΗΣ (ΟΠΣ) ΕΣΠΑ 5033668», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ

 

 

Κοινοποίηση