ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΑΝΑΘΕΣΗ της Υπηρεσίας μεταφοράς βιολογικού υλικού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΑΝΑΘΕΣΗ της Υπηρεσίας μεταφοράς βιολογικού υλικού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση