ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ RAPID POINT 405/500 (ΤΕΠ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ RAPID POINT 405/500 (ΤΕΠ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση