ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κατεβάστε το σχετικό τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Κοινοποίηση