ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κοινοποίηση