ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΤΕΥΔ

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Κοινοποίηση