ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ CPV:30192700-8, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ CPV:31440000-2, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ CPV:30197630-1, ΦΑΚΕΛΟΙ CPV:30199230-1, ΤΥΠΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ CPV:30199710-0» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ CPV:30192700-8, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ CPV:31440000-2, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ CPV:30197630-1, ΦΑΚΕΛΟΙ CPV:30199230-1, ΤΥΠΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ CPV:30199710-0» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κοινοποίηση