Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια <ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ> CPV:(33162100-4) με κριτήρια κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια <ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ> CPV:(33162100-4) με κριτήρια κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML ΕΔΩ

 

 

Κοινοποίηση