Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια <ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΙΑ)> CPV:(33184100-4) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια <ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΙΑ)> CPV:(33184100-4) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML ΕΔΩ

Κοινοποίηση