ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ>> CPV 64121100-1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ <<ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ>> CPV 64121100-1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

Κοινοποίηση