ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ>> CPV 39713200-5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.728,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ>> CPV 39713200-5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.728,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ XML ΕΔΩ

Κοινοποίηση