ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ>> CPV 33124120-2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.300,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ>> CPV 33124120-2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.300,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ XML ΕΔΩ

Κοινοποίηση