ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθ. 11124/2018, Α/Α: 59080 ΕΣΗΔΗΣ