ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθ. 12057/2018, Α/Α: 51861 ΕΣΗΔΗΣ