ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθ. 12247/2018, Α/Α 63043-63045 ΕΣΗΔΗΣ