ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθ. 15286/2018, Α/Α:65271 ΕΣΗΔΗΣ