Επαναληπτική Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού ΚΑΤΩ των Ορίων Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 97970), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Επαναληπτική Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού ΚΑΤΩ των Ορίων Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 97970), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση