ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Κοινοποίηση