ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 11221/25-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 11221/25-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απόφαση Ματαίωσης

Κοινοποίηση