ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. 17888/2018 για τις προμήθειες «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ» και «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας -Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ. 17888/2018 για τις προμήθειες «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ» και «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας -Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κατεβάστε το σχετικό τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ 1) εδώ

Κατεβάστε το σχετικό τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ 2) εδώ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

Κοινοποίηση