ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΡΕΚΛΕΣ(ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘ.) CPV 39113000-7»