ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ 

 

Κοινοποίηση