ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES ΜΕ α/α 62-2022