Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ» CPV 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.254,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ» CPV 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.254,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Κοινοποίηση