Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛ. (ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ)» CPV 33162200-5: Εργαλεία χειρουργείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.034,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛ. (ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ)» CPV 33162200-5: Εργαλεία χειρουργείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.034,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση