Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV 39220000-0 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1206,50€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.,για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV 39220000-0 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1206,50€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.,για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση