Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ CPV 30728000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ CPV 30728000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

 

Κοινοποίηση