Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Κ.Σ. CPV 33141110-4, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Κ.Σ. CPV 33141110-4, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση