Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Η/Υ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» CPV 30200000-1, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.171,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Η/Υ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» CPV 30200000-1, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.171,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση