Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ CPV 33140000-3, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1700,40€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: – ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ CPV 33140000-3, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1700,40€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: – ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση