Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥ.&ΒΙΟΚΤ.ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΩΝ CPV 33162100-4» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.970,54€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥ.&ΒΙΟΚΤ.ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΩΝ CPV 33162100-4» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.970,54€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Κοινοποίηση