Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΑΚΩΝ(ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛ.) προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της διασποράς του ιού COVID-19CPV 33140000-3 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.440,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΑΚΩΝ(ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛ.) προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της διασποράς του ιού COVID-19CPV 33140000-3 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.440,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση