ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ , ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ CPV 30197641-1»